Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Bình luận